Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszej strony www oraz do celów statystycznych.
BIPBIP BIP
 www.piw.krotoszyn.pl
    
 Kategorie 
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
 
 Linki 
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
Główny Inspektorat Weterynarii
 
 Narzędzia 
WyszukiwarkaWyszukiwarka
StatisticsStatystyki odwiedzin
ZalogujZaloguj
RedaktorzyRedaktorzy
Rejestr zmianRejestr zmian
InstrukcjaInstrukcja obłsugi


Wykorzystano phpBB GNU/GPL
Kategoria: Organizacja
[ Wersja do druku ]
  Regulamin Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krotoszynie

Regulamin Organizacyjny
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krotoszynie

Ustalił:
Anna Lis-Wlazły
Powiatowy Lekarz Weterynarii
W Krotoszynie

W uzgodnieniu z:
Lesław Szabłoński
Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Poznaniu

31 styczeń 2013r.


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krotoszynie działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 112, poz. 744);
2) zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 );
3) Statutu;
4) niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krotoszynie oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) powiecie – należy przez to rozumieć powiat Krotoszyn;
2) Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Krotoszynie;
3) Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krotoszynie;
4) Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne stanowiska pracy oraz pracownie określone w § 11-16 Regulaminu;

5) kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą zakładem, pracownią, zespołem a w przypadku zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych koordynatorów – starszych inspektorów weterynarii, a w razie ich braku inspektorów weterynaryjnych.


§ 3

1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.
2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:
1) wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
2) jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o
finansach publicznych;
3) wynikających z odrębnych ustaw.
3. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.
4. Obszarem działania Inspektoratu jest powiat;
Rozdział II
Organizacja Inspektoratu

§ 4

1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują
kierownicy.
2. W zespołach, o którym mowa w § 11 i 12, kierownikiem może być starszy inspektor
weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.
3. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
Rozdział III
Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

§ 5

1. Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
2. Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:
1)zwalczanie chorób zakaźnych
2)nadzór nad bezpieczeństwem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych,
1) zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie
ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;
2) reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i
opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli
w sprawach Inspektoratu;
3) wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników
Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym
ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;
4) udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub
podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;
5) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;
6) zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

§ 6

1. W przypadku nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii pracownik.
2. W przypadku nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii działalnością Inspektoratu kieruje w zastępstwie pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik.
3. Powiatowemu Lekarzowi podlega:
1. Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt,
2. Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów
zwierzęcych,
3. Zespół do spraw administracyjno - finansowych,
4. Samodzielne stanowisko do spraw odkażania,
5. Pracownia badania mięsa na obecność włośni.

§ 7

1. Kierownicy odpowiadają za:
1) należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z
obowiązującymi przepisami prawa;
2) porządek i dyscyplinę pracy;
3) merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.
2. Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych
przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów
obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

§ 8

1. Projekty pism, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych
wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna,
z której zakresem działania związane jest pismo, umowa, porozumienie, decyzja
administracyjna i akt prawny.
2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością
oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.
3. Projekty pism, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych powinny
być parafowane przez:
1) pracownika zajmującego się sprawą,
2) kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny, potwierdzającym zgodność pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym ;
3) głównego księgowego - w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub ma
powodować skutki finansowe;
4. Projekty dokumentów innych niż wymienione w ust. 1 i 3 powinny być parafowane przez:
1) pracownika zajmującego się sprawą;
2) kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest
dokument;
3) głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy
budżetu lub ma powodować skutki finansowe.
5. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne
dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub
wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:
1) Powiatowy Lekarz lub osoba, o której mowa w § 6 ust. 2,
2) Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego
Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego
Lekarza.
6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za
zgodność z przepisami prawa.

§ 9

Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne
dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez
Powiatowego Lekarza.

§ 10

1. Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych
i stanowisk pracy określa załącznik nr 2.
2. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu określa instrukcja kancelaryjna
Rozdział IV
Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

§ 11

1. Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy w szczególności:
1) przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzenie
dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby,
2) prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w
tym zabezpieczenie ogniska, przygotowanie decyzji mających na celu zwalczenie choroby,
3) przygotowywanie decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,
4) organizowanie, przygotowywanie i przesyłanie próbek do celów diagnostycznych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych,
5) kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych dotyczących
obrotu zwierzętami, miejsc skupu i gromadzenia zwierząt oraz schronisk dla
zwierząt, oraz kontroli przesyłek zwierząt w miejscu przeznaczenia,
6) kontrola prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych
przez Powiatowego Lekarza w zakresie:
a) zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i
epidemicznego,
b) szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, w tym badań
monitoringowych,
c) kontrola obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie,
skupem zwierząt i innymi miejscami gromadzenia zwierząt,
7) badanie zwierząt w obrocie i wystawiania świadectw zdrowia oraz innych
dokumentów,
8 ) opracowywanie programów i planów dotyczących monitoringu chorób zwierząt
oraz planów zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonoz lub
biologicznym czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby,
9) sporządzanie i aktualizacja rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,
10) dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej powiatu,
11) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i aktualizacją planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, oraz ich realizacja,
12) prowadzenie spraw związanych z uznaniem powiatu lub jego części za urzędowo
wolne od poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,
13) prowadzenie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji
zwierząt,
14) prowadzenie kontroli w zakresie wzajemnej zgodności,
15) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt,
16) współpraca z instytucjami i organizacjami lokalnymi na rzecz ochrony zwierząt i
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
17) obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych do bieżącego przepływu
informacji,
18 ) opracowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego wydawanych przez
Powiatowego lekarza Weterynarii,
19) nakładanie i stosowanie sankcji karno-administracyjnych w oparciu o
obowiązujące przepisy,
20) prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej
ewidencji prowadzonych spraw.

§ 12

1. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów
zwierzęcych należy w szczególności:
1) sporządzanie i aktualizacja rejestru zakładów, które podlegają rejestracji zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. B rozporządzenia 853/2004 oraz wykazu podmiotów prowadzących działalność rejestrowaną oraz wykazów i rejestrów podmiotów objętych
nadzorem w zakresie pasz,
2) kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przy:
a) uboju zwierząt rzeźnych i dobrostanu,
b) przetwórstwie mięsa, skupie i przetwórstwie mięsa zwierząt łownych,
składowania mięsa i jego przetworów,
c) produkcji mleka i jego przetworów,
d) produkcji i przechowywania jaj i ich przetworów,
e) przetwórstwie i przechowywaniu miodu naturalnego,
f) przetwórstwie i przechowywaniu produktów rybołówstwa
g) kontrola i pobieranie próbek artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego sprowadzanych z zagranicy i pobieranie próbek tycz artykułów,
3) organizowanie pobierania próbek w ramach badań monitoringowych w zakresie wykrywania niedozwolonych substancji chemicznych, biologicznych, pozostałości leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych oraz
artykułach spożywczych pochodzenia zwierzęcego na terenie powiatu
4) organizowanie pobierania próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań dotyczących;
a) badań zwierząt rzeźnych i mięsa
b) nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
5) kontrola nad prawidłowością realizacji zadań przez lekarzy weterynarii
wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza do wykonywania badania w imieniu
Inspekcji Weterynaryjnej,
6) przygotowywanie postępowania administracyjnego w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności i żywienia w zakresie jakości
zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
7) sporządzanie ewidencji przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w
zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt,
8 ) sporządzanie ewidencji podmiotów zajmujących się obrotem środkami żywienia
zwierząt,
9) organizowanie pobierania próbek i gromadzenie dokumentacji dotyczącej wyników badań mikrobiologicznych pasz i surowców paszowych,
10) egzekwowanie wymagań weterynaryjnych związanych z przywozem i wywozem
środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
11) kontrola nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem oraz
wykorzystywaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
12) realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz
oraz sporządzanie raportów z wyników urzędowej kontroli pasz,
13) kontrola gospodarstw indywidualnych, wytwarzających i stosujących
pasze,
14) kontrola stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych w paszach,
15) kontrola stosowania dodatków paszowych,
16) kontrola obrotu paszami,
17) sporządzanie aktualizacji powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia
zagrożeń w zakresie pasz,
18 ) kontrola wytwórni pasz stosującymi dozwolone białka pochodzenia
zwierzęcego,
19) kontrola zakładów produkujących karmy dla zwierząt domowych oraz
zakładów produkujących karmy lecznicze dla zwierząt oraz hurtowni karm
dla zwierząt domowych,
20) przyjmowanie i wysyłanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszach w ramach systemu RASFF
21) obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych do bieżącego przepływu
informacji,
22) prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej
ewidencji prowadzonych spraw.

§ 13

1. Do zadań zespołu do spraw administracyjno – finansowych należy w szczególności:
1) w zakresie administracyjnym :
a) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, w tym sporządzanie
dokumentacji niezbędnej do prawidłowego, dokumentowania zamówień
publicznych;
b) planowanie zakupów inwestycyjnych i inwestycji na rzecz Inspektoratu oraz
współudział w tworzeniu planu rzeczowo-finansowego;
c) prowadzenie gospodarki majątkiem Inspektoratu, polegające na przyjmowaniu
ewidencjonowaniu majątku Inspektoratu, a następnie przekazaniu tego majątku do
korzystania właściwym osobom lub komórkom organizacyjnym, podejmowanie
czynności w zakresie wyposażenia pomieszczeń Inspektoratu w sprzęt, urządzenia
techniczne i materiały biurowe oraz utrzymanie ich we właściwym stanie
technicznym,
d) zabezpieczenie obiektu przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami, oraz
utrzymanie czystości w pomieszczeniach Inspektoratu, prowadzenie ewidencji
emitowanych zanieczyszczeń i wyliczanie opłat za wprowadzanie substancji
zanieczyszczających do powietrza,
e) prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem, trwaniem i ustaniem stosunku
pracy członków korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników Inspektoratu,
koordynowanie sporządzania ocen okresowych pracowników,
f) prowadzenie ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych,
g) organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników,
h) wprowadzanie i bieżąca aktualizacja danych nowozatrudnionych i zatrudnionych
pracowników Inspektoratu do systemu kadrowo – płacowego oraz merytoryczna
weryfikacja i zatwierdzanie list płac,
i) zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie działalności zespołu,
j) sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz z realizacji zadań Inspekcji
Weterynaryjnej i opracowań analitycznych związanych z działalnością
merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie właściwości stanowiska,
k) prowadzenie spraw socjalnych pracowników i pozostałych osób uprawnionych,
l) zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej i informatycznej inspektoratu zarówno
w zakresie wyposażenia sprzętowego, jak i oprogramowania,
m) zarządzanie teleinformatycznymi systemami wymiany informacji i bazami
danych,
n) koordynowanie prac dotyczących funkcjonowania Biuletynu Informacji
Publicznej oraz związanych z umieszczeniem na stronie internetowej
Inspektoratu materiałów i informacji przygotowanych przez poszczególne
komórki organizacyjne,
o) prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi systemów informatycznych, prowadzenie
ewidencji sprzętu informatycznego oraz opracowywanie i wdrażanie strategii
informatyzacji Inspektoratu,
p) prowadzenie archiwum zakładowego zapewnienie właściwego przyjęcia akt do
archiwum, przechowywania akt, udostępniania ich, jak również uzgadnianie
z Archiwum Państwowym terminów i zakresu brakowania akt,
q) zapewnienie przestrzegania w Inspektoracie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, jak również kontrola organizacji pod względem bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy,
r) prowadzenie obsługi biurowej Powiatowego Lekarza, w tym również
prowadzenie centralnych rejestrów wynikających z przepisów prawa oraz
wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
s) zapewnienie usług transportowych dla potrzeb Inspektoratu oraz prowadzenie
dokumentacji i spraw związanych z gospodarką taboru samochodowego będącego
własnością Inspektoratu poprzez prowadzenie rejestracji, ubezpieczeń
komunikacyjnych, kart drogowych, okresowych przeglądów technicznych,
remontów i napraw doraźnych samochodów,
t) zarządzanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Inspektoratu
i administrowanie lokalami w budynkach i obiektach zajmowanych przez
Inspektorat oraz nadzorowanie planowanych remontów, modernizacji,
konserwacji prac budowlanych w tych nieruchomościach, zgodnie z przepisami
prawa, jak również prowadzenie prac remontowych i konserwacji,
2) w zakresie finansowym :
a) opracowywanie materiałów do projektu planu finansowego, planu finansowego,
harmonogramów realizacji dochodów i wydatków, przygotowanie projektów
decyzji/zarządzeń/zawiadomień w zakresie zmian w planach finansowych,
b) prowadzenie rachunkowości jednostki,
c) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
d) obsługa systemów i/lub programów komputerowych dedykowanych Inspekcji
Weterynaryjnej w zakresie zadań zespołu,
e) dokonywanie wstępnej kontroli:
- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i
finansowych,
f) sporządzanie w terminie sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia
środków publicznych i ich rozdysponowania oraz wykazywanie w tych
sprawozdaniach danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,
g) opracowywanie okresowych analiz i ocen z wykonania planu finansowego
Inspektoratu, przygotowywanie planów i analiz gospodarki finansowej
Inspektoratu oraz dokonywanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań przez
Inspektorat,
h) sporządzanie sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz inne określone
w odrębnych przepisach dokonywanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań
przez Inspektorat,
i) monitorowanie i egzekwowanie realizacji dochodów budżetowych,
j) naliczanie wynagrodzeń, wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach, ustalanie
podstawy do emerytury lub renty, rozliczenia podatku dochodowego pracowników
oraz sporządzanie wymaganych w tym zakresie deklaracji i sprawozdań;
k) bieżąca analiza poniesionych wydatków na realizację zadań Inspektoratu,
l) prowadzenie rejestru dokumentów finansowych wpływających do Zespołu
i terminowe ich regulowanie.
3) w zakresie Systemu Zarządzania Jakością:
a) koordynowanie Systemem Zarządzania Jakością ( Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ).
2. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych
w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz za realizację
następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie
rachunkowości:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki, która obejmuje:
a) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
b) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych,
ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
c) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu
aktywów i pasywów,
d) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
e) terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych
sprawozdań określonych w odrębnych przepisach oraz wykazywanie w tych
sprawozdaniach danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej;
f) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej
dokumentacji przewidzianej ustawą;
2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) Dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i
finansowych;
4) Przygotowywanie planów finansowych, innych planów i analiz gospodarki
finansowej Inspektoratu.

§ 14

Do zadań samodzielne stanowiska do spraw odkażania należy w szczególności :
1) dokonywanie dezynfekcji obiektów:
- w ogniskach choroby,
- dezynfekcja i zabezpieczenie epizootyczne w miejscach zagrożenia,
2) sporządzanie protokołów z przeprowadzonej dezynfekcji,
3) opracowywanie planu dezynfekcji.

§ 15

Do zadań Pracowni badania mięsa na obecność włośni należy w szczególności badanie mięsa
na obecność włośni w celu ustalenia o przydatności mięsa do spożycia.
Wykaz załączników:
1. Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii–
zał. Nr 1.- pobierz - http://www.piw.krotoszyn.pl/pdf/zal1reg.pdf
2. Wykaz symboli komórek organizacyjnych – zał. nr 2.


Załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krotoszynie

Wykaz symboli komórek organizacyjnych

W skład Inspektoratu wchodzą:
1. Zespoły, posługujące się symbolami:
1) ds. zdrowia i ochrony zwierząt ChZ
2) ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych ŻP
3) ds. administracyjno - finansowych AF
2. Samodzielne stanowisko ds. odkażania OD
3.Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej RP
4. Pracownia badania mięsa na obecność włośni LWM

 Strona 1 z 1
Autor:  Administrator
Data utworzenia: 16 Lut 2004, 15:06
Ostatnio zmieniany: 14 Paź 2014, 13:32

[ Rejestr zmian ]