Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krotoszynie

tel. / fax 62 725 32 23

Nasze zadania

1. Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
2. Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:
a)zwalczanie chorób zakaźnych
b)nadzór nad bezpieczeństwem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych,
c) zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie
ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;
d) reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i
opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli
w sprawach Inspektoratu;
e) wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników
Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym
ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;
f) udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub
podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;
g) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;
h) zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.


1. W przypadku nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii pracownik.
2. W przypadku nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii działalnością Inspektoratu kieruje w zastępstwie pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik.
3. Powiatowemu Lekarzowi podlega:
a) Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt,
b) Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów
zwierzęcych,
c) Zespół do spraw administracyjno - finansowych,
4. Samodzielne stanowisko do spraw odkażania,
5. Pracownia badania mięsa na obecność włośni.


1. Kierownicy odpowiadają za:

a) należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z
obowiązującymi przepisami prawa;
b) porządek i dyscyplinę pracy;
c) merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.


2. Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych
przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów
obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

Banery/Logo