Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krotoszynie

Nasze zadania

1. Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
2. Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:
a)zwalczanie chorób zakaźnych
b)nadzór nad bezpieczeństwem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych,
c) zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie
ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;
d) reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i
opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli
w sprawach Inspektoratu;
e) wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników
Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym
ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;
f) udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub
podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;
g) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;
h) zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.


1. W przypadku nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii pracownik.
2. W przypadku nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii działalnością Inspektoratu kieruje w zastępstwie pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik.
3. Powiatowemu Lekarzowi podlega:
a) Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt,
b) Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów
zwierzęcych,
c) Zespół do spraw administracyjno - finansowych,
4. Samodzielne stanowisko do spraw odkażania,
5. Pracownia badania mięsa na obecność włośni.


1. Kierownicy odpowiadają za:

a) należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z
obowiązującymi przepisami prawa;
b) porządek i dyscyplinę pracy;
c) merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.


2. Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych
przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów
obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.